BOŽJA OBJAVA – u Svetom Pismu i TRADICIJI. Što je to sveta TRADICIJA?

Tradicija je često krivo shvaćena. Ljudi ne shvaćaju da bez tradicije ne bi imali ni Božje Objave. Riječ „tradicija“ dolazi od riječi „tradere“ što bi značilo „prenijeti na“ nekog ili na osobu ili na...